Bonsaiklub

for København og Nordsjælland

Vedtægter for Keyaki Bonsai Klub

 

 Seneste rettelser vedtaget på den ordinære generalforsamling i Værløse den 09.03.2016

(Ændring 2016: antallet bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ændret samt at klubbens adresse kan være hos formanden eller kassereren)

 

§1.                 Navn og hjemsted.

 

Stk.1             Klubbens navn er Keyaki Bonsai Klub (KBK).

 

Klubben har hjemme i Furesø kommune.

 

Klubbens adresse er hos formanden eller kasseren.

 

 

 

§2.                 Formål.

 

Stk.1.   Klubben har til formål, at samle personer med interesse for dyrkning af bonsai og beslægtede kunstarter, til fælles fordybelse og dygtiggørelse.

 

Stk.2.   Klubbens formål opnås primært gennem medlemsmøder, samt udstillinger, workshops, udflugter og lignende.

 

 

 

§3.                 Samarbejdsrelationer.

 

Stk.1.   Klubben søger samarbejde med DBS, klubber og foreninger der har et formål, der er foreneligt med klubbens eget.

 

 

 

§4.                 Medlemmer.

 

Stk.1.   Enhver der tilslutter sig klubbens formål og vedtægter kan blive medlem

 

Stk.2.   Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Medlemskab er opnået når indmeldelsesgebyr og kontingent er betalt.

 

Stk.3.            Udmeldelse skal ske skriftligt til et medlem af bestyrelsen. 

 


§5.                 Generalforsamling.

 

Stk.1.   Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, afholdes hvert år i februar eller marts måned.

 

Stk.2.   Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før afholdelsen.

 

Indkaldelsen skal mindst indeholde, det reviderede regnskab, forslag til behandling på generalforsamlingen, samt budget for indeværende og næste regnskabsår.

 

Stk.3.            Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Godkendelse af bestyrelses beretning

 3. Godkendelse af det reviderede regnskab

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Fremlæggelse af budgetter

 6. Fastlæggelse af kontingent

 7. Valg:

 

 • 3-5 bestyrelsesmedlemmer

 • 1-2 bestyrelsessuppleanter

 • 2 revisorer & 1 revisor suppleant

 

 1. Eventuelt

   

 

Stk.4.   Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen.                  

 

Stk.5.   Alle der er medlem af klubben ved generalforsamlingens afholdelse, og som desuden var medlem ved indkaldelse til generalforsamlingen, er stemmeberettigede.

 

Stk.6.   Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Der kan ikke træffes beslutninger under punktet ”Eventuelt”. Der gælder særlige regler for ændringer af klubbens vedtægter og for nedlæggelse af klubben.

 

Stemme skal afgives ved fremmøde, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk.7.   Alle valg er for et år, og genvalg kan finde sted. Kandidaten skal være tilstede på generalforsamlingen, eller skal have givet skriftlig samtykke til at modtage valg.

 

Stk.8.   Bestyrelsen eller 25% navngivne medlemmer, kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Den ekstraordinære generalforsamlingen kan ikke afholdes i månederne juni, juli og august. Indkaldelsen skal indeholde begrundet dagsorden.

 

 

 

§6.                 Regnskab, budget og økonomi.

 

Stk.1.            Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

 

Stk.2.   Klubbens regnskab skal bestå af et driftsregnskab og en balance.

 

Stk.3.   Klubben må ligge inde med en rimelig kassebeholdning. Øvrige kontante midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut i klubbens navn.

 

Stk.4.   Klubben tegnes overfor tredjemand af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan give fuldmagt til, kassereren alene kan tegne klubben over for klubbens pengeinstitut.

 


§7.                 Kontingent.

 

Stk.1.            Kontingent fastlægges af generalforsamlingen.

 

Stk.2.   Kontingent forfalder den 1. januar, og skal være betalt inden den 1. marts.

 

Stk.3.   Ved manglende kontingentbetaling, betragtes man som udmeldt af klubben.

 

 

 

§8.                 Bestyrelse.

 

Stk.1.   Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og 1-3 bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk.2.   Bestyrelsen holder mindst 4 bestyrelsesmøder om året, eller så ofte det findes nødvendigt.

 

Bestyrelsesmøder skal indkaldes med mindst 1 uges varsel.

 

Stk.3.   Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede og den ene er enten formand eller kasserer. Hvis alle bestyrelsesmedlemmer er til stede, er bestyrelsen altid beslutningsdygtig uanset indkaldelsens varsel.

 

Stk.4.   Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over de afholdte bestyrelsesmøder. Beslutningsprotokollen er tilgængelig for alle medlemmer.

 


§9.
       Revision.

 

Stk.1.            Revisionen består af 2 medlemmer.

 

Revision af klubbens regnskab, skal være tilendebragt senest 14 dage før afholdelse afgeneralforsamlingen

 

 

 

§10.  Vedtægtsændringer og nedlæggelse.

 

Stk.1.   For at gennemføre vedtægtsændringer eller nedlægge klubben kræves:

 

 • Punktet skal være optaget på en generalforsamling.

 • Mindst 3/4  af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for.

  Nedlæggelse af klubben kan ikke finde sted hvis 10 medlemmer ønsker at fortsætte klubben.

  Stk.2.   Ved nedlæggelse af klubben træffer generalforsamlingen beslutning om hvad der skal ske med klubbens ejendele og midler. Klubbens ejendele kan bortauktioneres mellem klubbens medlemmer. Klubbens værdier og ejendele kan herefter overdrages til en bonsai klub på Sjælland.